Il-Bejgh ta’ Xorb Alkoholiku

L-Ghaqda tal-Konsumaturi ma taqbilx mar-regolamenti godda li ma jhallux confectionaries ibieghu xorb alkoholiku wara d-9 ta’ filghaxija filwaqt li  hwienet ohra jistghu.  Fuq kollox il-hwienet li ghandhom aktar mil-licenzja wahda ser jispiccaw fis-sitwazzjoni fejn ser ikollhom jaghzlu taht liema wahda ser joperaw.

{nl}

L-Ghaqda thoss li dan l-avviz legali jerga’ jnaqqas il-kompetizzjoni f’dan is-settur.  Dan ghaliex hwienet ohra, li normalment ibieghu xorb alkoholiku aktar gholi, ser ikunu jistghu jibqghu joperaw minghajr kompetizzjoni mis-settur tal-confectionaries..  Ir-raguni tghidlek li jekk hemm xi haga hazina fil-bejgh ta’ xorb alkoholiku wara d-disgha ta’ filghaxija, dan ghandu jghodd ghal kulhadd. 

{nl}

Huwa ghalhekk ovvju li  dan ir-regolament qed isir  biex jipprotegi lil settur wiehed tal-kummerc ghad-danni ta’ setturi ohra tan-negozju u tal-konsumaturi. Ghalhekk bhala konsegwenza ta’ dan kollu aktar ma settur partikolari jkun protett, ser tonqos il-kompetizzjoni u ghalhekk hemm il-probabilita’ li l-prezzijiet joghlew. L-avviz legali jkompli jghid li min ghandu aktar mil-licenzja wahda jkollu jaghzel taht liema
licenzja ser jopera.  Dan imur kontra l-izviluppi li qed isiru fil-qasam tal-kummerc.  Illum kull hanut qed jipprova li jzid l-ghazla tal-prodotti u din il-prattika diga’ tezisti fil-bejgh ta’ prodotti ohra.  Dan ghaliex generalment il-konsumaturi jippreferu li jixtru kollox minn hanut wiehed milli joqoghdu jigru minn hanut ghall-iehor.  Hu ghalhekk li ghandek konsumaturi li jippreferu li jixtru minn supermarket milli minn hanut iehor fejn l-ghazla ta’ prodotti differenti hi hafna izghar.  Hu ghalhekk ukoll li l-hwienet zghar biex ikunu aktar kompetittivi qed jaraw kif izidu l-prodotti differenti li jbieghu biex ikunu kapaci jikkompetu.

{nl}

L-Ghaqda thoss li dan l-avviz legali hu pass lura biex il-konsumaturi jkollhom aktar swieq kompetittivi bl-orhos prezzijiet possibbli.
 
Huwa ghalhekk il-hsieb tal-Ghaqda li titlob li ssir analizi dwar l-effetti li dan l-Avviz Legali se jhalli fuq is-suq mill-Ufficcju tal-Kompetizzjoni fi hdan l-Awtorita’ Maltija ghall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur.

Meeting with the Malta Communications Authority

The aim of this meeting was twofold. The first objective was to see how we can operate in view of the present scenario within the MCA’s decision, on “Modifications to the terms and conditions of subscriber contracts”, issued on the 11th October 2011and the OCA’s decision issued last September.

As a general point we expressed the opinion that we are in agreement to the principles laid down by the MCA’s decision moreover since they reflect those enshrined in the Electronic Communications (Regulation) Act, particularly Article 23.

Our main concern is the voluntary agreement reached by the Office for Consumer Affairs, within the Malta Competition and Consumer Affairs Authority, which definitely has a bearing on the latest decision issued by the MCA, not to mention its past decision. Here we refer to that issued by the same MCA on September 2010.

The Association reiterated that the OCA’s decision does not address the issues faced by consumers and that it was more favourable to the line taken by the MCA to date.

Following further communications between the two sides the Authority proposed holding regular meetings to discuss issues of mutual interest particularly those faced by end users and to discuss initiatives taken up by the Authority in favour of the consumers.